تور استانبول (3شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 02:35 تیلویند
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/16 ساعت حرکت: 22:00 تیلویند
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,600,000 تومان