تور 8 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) نوروز ۱۴۰3

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 650 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,030 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان + 480 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 200 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 680 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,060 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان + 510 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 210 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 750 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,150 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان + 570 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 240 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 780 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,170 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان + 600 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 250 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 820 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,220 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان + 630 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 270 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 870 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,310 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان + 660 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 280 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 950 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,450 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان + 710 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 300 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,000 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,500 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان + 760 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 320 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,050 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,550 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان + 810 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 340 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,250 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 1,790 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,500,000 تومان + 960 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان + 410 دلار
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری