تور 8 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) زمستان ۱۴۰2

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری