تور 8 شب سریلانکا ( کلمبو کندی بنتوتا ) نوروز ۱۴۰3

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,300,000 تومان + 650 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 870 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 490 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 270 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 670 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 890 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 510 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 280 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 700 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 970 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 530 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 290 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 730 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,030 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 580 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 300 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 800 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,140 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 620 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 320 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 800 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,140 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 620 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 320 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 850 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,200 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 670 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 340 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 880 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,230 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 700 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 350 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 930 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,310 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 720 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 360 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 950 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,330 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 740 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 370 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 990 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,390 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 760 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 380 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,050 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,460 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 820 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 400 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,100 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,520 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 850 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 410 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,200 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,620 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 950 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 460 دلار
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,350 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 1,840 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,500,000 تومان + 1,060 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان + 510 دلار
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری