تور فی فی+پوکت 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/05 ساعت حرکت: 16:55 سلام ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/08/05 ساعت حرکت: 14:00 سلام ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری