تور ایروان 7 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/06 ساعت حرکت: 13:00 قشم ایر
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/13 ساعت حرکت: 16:15 قشم ایر
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری