تور آلانیا 6 شب ویژه مرداد 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/04 ساعت حرکت: 06:00 کرندون
 • IKA
 • GZP
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/10 ساعت حرکت: 00:00 کرندون
 • GZP
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  730,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  133,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :