تور آنتالیا ویژه تیر 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/28 ساعت حرکت: 04:55 ترکیش
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/28 ساعت حرکت: 00:00 ترکیش
 • ADA
 • AYT
مدت سفر : 00:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/03 ساعت حرکت: 00:00 ترکیش
 • AYT
 • ADA
مدت سفر : 00:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/03 ساعت حرکت: 23:00 ترکیش
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  156,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  132,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  135,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  164,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  119,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  216,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  132,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  209,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  156,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  262,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  198,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  372,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  338,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  653,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری