تور ایروان 7 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/26 ساعت حرکت: 13:00 ایران ایرتور
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 16:15 ایران ایرتور
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,785,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,195,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,635,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,785,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,665,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,195,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,435,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,695,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,175,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,455,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری