تور کوش آداسی 6 شب بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/06 ساعت حرکت: 00:30 ایران ایرتور
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/04/06 ساعت حرکت: 00:00 .
 • ADB
مدت سفر : 00:30
تاریخ حرکت : 1403/04/13 ساعت حرکت: 00:00 .
 • ADB
مدت سفر : 00:30
تاریخ حرکت : 1403/04/13 ساعت حرکت: 04:30 ایران ایرتور
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,950,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری