تور کوش آداسی 6 شب بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/30 ساعت حرکت: 00:30 ایران ایرتور
 • IKA
 • ADB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/30 ساعت حرکت: 00:00 .
 • ADB
مدت سفر : 00:30
تاریخ حرکت : 1403/04/06 ساعت حرکت: 00:00 .
 • ADB
مدت سفر : 00:30
تاریخ حرکت : 1403/04/06 ساعت حرکت: 04:30 ایران ایرتور
 • ADB
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز : SeaView
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری