تور ایروان 4 شب بهار و تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/29 ساعت حرکت: 07:30 ایران ایرتور
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 15:00 ایران ایرتور
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,945,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,255,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,195,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,165,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,285,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,165,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,535,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,015,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,015,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,875,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,035,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,535,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری