تور ایروان 3 شب تابستان 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 07:30 ایران ایرتور
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/05 ساعت حرکت: 15:00 ایران ایرتور
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,785,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,675,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,865,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,785,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,675,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,215,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,275,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,395,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری