تور استانبول4 شب بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/28 ساعت حرکت: 10:10 معراج
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/01 ساعت حرکت: 14:20 معراج
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,470,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,480,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری