تور دبی5 شب ویژه بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/09 ساعت حرکت: 06:50 ماهان
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/14 ساعت حرکت: 14:00 ماهان
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,900,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری