تور تفلیس 3شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/27 ساعت حرکت: 13:25 جورجین وینگز
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/30 ساعت حرکت: 16:05 جورجین وینگز
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری