تور ایروان 7 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/01 ساعت حرکت: 10:10 آسمان
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/08 ساعت حرکت: 13:15 آسمان
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری