تور ایروان 5 شب بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/29 ساعت حرکت: 10:10 قشم ایر
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/04 ساعت حرکت: 13:15 قشم ایر
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  157,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری