تور تفلیس 3شب بهار 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/07 ساعت حرکت: 16:05 جورجین وینگز
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 01:40 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/10 ساعت حرکت: 13:30 جورجین وینگز
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 01:40 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,900,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری