تور کوش آداسی 6 شب ویژه عید فطر 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,900,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری