تور پوکت + پاتایا + بانکوک 14 شب بهار 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,400,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری