تور ایروان 7 شب نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 00:00 فلای وان
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/17 ساعت حرکت: 00:00 فلای وان
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری