تور ایروان 3 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/15 ساعت حرکت: 10:10 آسمان
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/18 ساعت حرکت: 13:15 آسمان
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری