تور ایروان 3 شب تیر 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/30 ساعت حرکت: 14:00 آسمان
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/02 ساعت حرکت: 17:00 آسمان
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری