تور تفلیس نوروزی ( 5 شب ) 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/02 ساعت حرکت: 00:00 قشم ایر
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 00:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 00:00 جورجین وینگز
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 00:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  185,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,200,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری