تور قبرس شمالی بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/25 ساعت حرکت: 03:35 پگاسوس
 • IKA
 • ESB
مدت سفر : 02:35 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/25 ساعت حرکت: 09:50 پگاسوس
 • ESB
 • ECN
مدت سفر : 01:10 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/30 ساعت حرکت: 18:00 پگاسوس
 • ECN
 • ESB
مدت سفر : 01:10 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/30 ساعت حرکت: 23:30 پگاسوس
 • ESB
 • IKA
مدت سفر : 02:35 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  106,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  142,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری