تور بالی8 شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  101,130,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  103,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  103,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  110,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  111,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  104,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  112,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  109,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  115,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  111,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  106,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  115,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  113,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  105,810,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  116,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  107,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  102,570,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  121,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  152,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  114,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  104,970,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  122,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  114,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  107,130,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  123,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  157,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  114,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  103,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  124,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  150,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  117,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  109,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  126,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  155,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  117,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  109,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  131,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  164,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  117,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  111,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  132,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  164,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  109,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  134,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  169,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  124,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  115,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  134,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  179,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  116,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  105,930,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  135,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  171,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  122,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  112,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  141,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  183,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  122,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  109,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  141,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  183,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  129,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  116,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  145,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  200,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  128,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  108,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  147,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  205,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  128,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  113,130,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  151,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  205,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  124,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  112,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  170,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  241,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  138,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  124,050,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری