تور مسقط 4 شب ویژه نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 15:55 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/11 ساعت حرکت: 20:00 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :