تور مسقط 4 شب ویژه نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/06 ساعت حرکت: 08:40 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 18:35 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :