تور مسقط 6 شب نوروزی 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 16:00 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 18:35 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,950,000 تومان