تور مسقط 6 شب نوروزی 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/29 ساعت حرکت: 15:55 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/06 ساعت حرکت: 18:35 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,950,000 تومان