تور مسقط 7 شب نوروزی 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 16:00 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/11 ساعت حرکت: 20:00 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :