تور مسقط 7 شب نوروزی 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 08:40 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/17 ساعت حرکت: 18:35 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  25,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :