تور مسقط 7 شب نوروزی 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 08:40 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 18:35 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :