تور دبی (7شب) زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/21 ساعت حرکت: 14:40 ایرعربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/28 ساعت حرکت: 12:20 ایرعربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری