تور دبی (7شب) زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/09 ساعت حرکت: 14:40 ایرعربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/16 ساعت حرکت: 12:20 ایرعربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری