تور دبی (7شب) زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/17 ساعت حرکت: 14:40 ایرعربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/24 ساعت حرکت: 12:20 ایرعربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری