تور استانبول6 شب زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/18 ساعت حرکت: 19:00 قشم ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/24 ساعت حرکت: 12:45 قشم ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات : 10,500,000
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری