تور ایروان 5 شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/08 ساعت حرکت: 14:00 قشم ایر
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 17:00 قشم ایر
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری