تور آنتالیا(پرواز مستقیم) زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/03 ساعت حرکت: 00:00 پگاسوس
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/09 ساعت حرکت: 00:00 پگاسوس
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  117,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  164,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,900,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری