تور مسقط 4 شب پاییز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 08:40 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 04:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/29 ساعت حرکت: 19:55 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 04:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری