تور آنتالیا (6شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,491,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری