تور آنتالیا (5شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری