تور کرابی+فی فی+پوکت (9شب) ویژه جشن آب 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/18 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/27 ساعت حرکت: 07:10 فلای دبی
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  91,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  129,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  97,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  129,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  97,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  139,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  81,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  109,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  152,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  82,800,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری