تور کرابی+پوکت (9شب) ویژه جشن آب 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  74,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  154,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  105,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری