تور پاتایا (13شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/24 ساعت حرکت: 22:50 فلای دبی
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,700,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  74,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  78,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  156,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 13
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  163,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  108,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,200,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری