تور پوکت + سامویی 7 شب نوروز ۱۴۰3

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 550 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 690 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 490 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 390 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 590 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 850 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 590 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 450 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 650 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 950 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 590 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 490 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 690 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 990 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 490 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 750 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 1,090 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 490 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 790 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 1,290 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 750 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 550 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 850 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 1,350 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 690 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 550 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 890 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 1,390 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 690 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 550 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 890 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 1,450 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 750 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 520 دلار
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 1,190 دلار
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان + 1,990 دلار
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,000,000 تومان + 790 دلار
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,000,000 تومان + 590 دلار
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری