تور ایروان 3 شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/10 ساعت حرکت: 14:00 فلای وان
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 17:00 فلای وان
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری