تور ایروان 7 شب نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/24 ساعت حرکت: 14:00 قشم ایر
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/01 ساعت حرکت: 17:00 قشم ایر
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,110,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری