تور تفلیس 7شب نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/13 ساعت حرکت: 16:00 جورجین وینگز
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/21 ساعت حرکت: 13:00 جورجین وینگز
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری